BỘ PHẬN KINH DOANH

Quản lý
Jun Kim

028 3948 0117 (ext.122)

Inet. Phone) 070 8282 3035
090 265 5749

Quản lý
Nara Yun

028 3948 0117 (ext.177)

Inet. Phone) 070 7585 3196
093 861 5804

BỘ PHẬN KẾ TOÁN

Kế Toán Trưởng
Anna
028 3948 0117 (ext.118)

Helen
028 3948 0117 (ext.127)

Tina
028 3948 0117 (ext.149)

Thanh
028 3948 0117 (ext.107)

Xuan
028 3948 0117 (ext.147)

Thuy
028 3948 0117 (ext.148)

BỘ PHẬN NƯỚC NGOÀI

Quản lý
Van
028 3948 0117 (ext.126)

Ivy
028 3948 0117 (ext.115)

Daisy
028 3948 0117 (ext.137)

Jasmine
028 3948 0117 (ext.116)

BỘ PHẬN TRONG NƯỚC

Trợ lý giám đốc
Uyen
028 3948 0117 (ext.129)

Mia
028 3948 0117 (ext.124)

Lily
028 3948 0117 (ext.128)

BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Trợ lý giám đốc
Giang
028 3948 0117 (ext.139)

  Nhóm 1

Phuong Anh
028 3948 0117 (ext.105)

Xuyen
028 3948 0117 (ext.132)

Moon
028 3948 0117 (ext.101)

Nhut
028 3948 0117 (ext.121)

Huy
028 3948 0117 (ext.142)

Phong
028 3948 0117 (ext.104)

  Nhóm 2

Trợ lý giám đốc
Eva
028 3948 0117 (ext.117)

Duyen
028 3948 0117 (ext.153)

Yen
028 3948 0117 (ext.144)

Hong
028 3948 0117 (ext.171)

Tra My
028 3948 0117 (ext.113)

Cara
028 3948 0117 (ext.105)

Hoa
028 3948 0117 (ext.103)

Gia An
028 3948 0117 (ext.110)

Loi
028 3948 0117 (ext.155)

  Nhóm 3

Linh
028 3948 0117 (ext.152)

Nhung
028 3948 0117 (ext.106)

Lien
028 3948 0117 (ext.152)

Trong
028 3948 0117 (ext.157)

Tuyen
028 3948 0117 (ext.151)

  Nhóm 4

Phuong
028 3948 0117 (ext.109)

Susan
028 3948 0117 (ext.150)

Ha
028 3948 0117 (ext.138)

BỘ PHẬN VẬN CHUYỂN

  Nhân viên điều phối

Melody
028 3948 0117 (ext.163)

Van Nhut
028 3948 0117 (ext.131)

Giau
028 3948 0117 (ext.164)

Diep
028 3948 0117 (ext.158)

Chloe
028 3948 0117 (ext.156)

Nhóm 1

Phuong
028 3948 0117 (ext.160)

Dai
028 3948 0117 (ext.160)

Nhóm 2

Cang
028 3948 0117

Hung
028 3948 0117

Long
028 3948 0117

Oanh
028 3948 0117

Tam
028 3948 0117

Trung
028 3948 0117

Thanh
028 3948 0117

Tung
028 3948 0117

Ba
028 3948 0117

Thuan
028 3948 0117

Chu
028 3948 0117

Tu
028 3948 0117

Dinh
028 3948 0117

Dat
028 3948 0117

Dang
028 3948 0117

MC TRANS WORLDWIDE (CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG)

  Trợ lý điều hành chi nhánh

Quản lý
Aiden Lee

023 6381 7408 (ext.118)

Inet. Phone) 070 8282 7612
090 114 7068

  Bộ Phận Kế Toán 

Ha
023 6381 7408 (ext.122)

Thao
023 6381 7408 (ext.121)

  Bộ Phận Nước Ngoài 

Camellia
023 6381 7408 (ext.114)

Mira
023 6381 7408 (ext.112)

  Bộ Phận Trong Nước

Minh
023 6381 7408 

Thao
023 6381 7408 (ext.115)

Huong
023 6381 7408 (ext.116)

Loi
023 6381 7408 (ext.113)

  Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng 

Khanh
023 6381 7408 (ext.134)

Quoc Bao
023 6381 7408 

Viet
023 6381 7408 

Tri Bao
023 6381 7408 

  Bộ Phận Vận Chuyển

Man
023 6381 7408 

MC TRANS Global (CHI NHÁNH HÀ NỘI)

Trợ lý điều hành chi nhánh

Quản lý
Philip Kim

024 3773  7881
philip@mcthanoi.com
Inet. Phone) 070 8282 2162
096 343 4385

Bộ Phận Kế Toán 

Kế Toán Trưởng
Grace
024 3773 7881 (ext. 28)
acct@mcthanoi.com

Anne
024 3773 7881 (ext. 15)
acct@mcthanoi.com

Maria
024 3773 7881 (ext. 29)
acct@mcthanoi.com

Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng 

Quản lý
Hana
+84 243 773  7881 (ext. 16)
hana@mcthanoi.com

Tracy
024 3773 7881 (ext. 14)
cs@mcthanoi.com

Mory
024 3773 7881 (ext. 34)
cs@mcthanoi.com

Alice
024 3773 7881 (ext. 31)
cs@mcthanoi.com

Bộ Phận Hải Quan

Justin
024 3773 7881 (ext. 33)
customs@mcthanoi.com

Tuan
024 3773 7881 (ext. 32)
customs@mcthanoi.com

Bộ Phận Vận Chuyển

Sy
024 3773 7881
cs@mcthanoi.com

MC Trans Global (Chi Nhánh Hải Phòng)

Haiphong Manager

Nhung
0225 3262 809
cshp@mcthanoi.com

Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng 

Oanh
0225 3262 809
cshp@mcthanoi.com

Bộ Phận Hải Quan

Khanh
0225 3262 809
cshp@mcthanoi.com

Tuan
0225 3262 809
cshp@mcthanoi.com

MC Trans Global (Chi Nhánh Nội Bài)

Bộ Phận Hải Quan

Tien
0972 198 905
customs@mcthanoi.com

Du
0969 041 796
customs@mcthanoi.com